turistika

Trasa č. 1: Za krásami přírody

Šternberk náměstí, Lužice, Moravská Huzová, Březce, Chomoutov, Hynkov, Lhota nad Moravou, Střeň, Štěpánov, Liboš, Hnojice, Šternberk náměstí.


Plán a výškový profil trasyDélka a charakter trasy
: 42 km

rovinná s mírným převýšením,

vhodná pro všechny věkové kategorie.

Charakter vozovky: asfalt, nezpevněná polní cesta

Popis trasy:

Z náměstí po trase 6105 sjedeme kolem potoka k nádraží a po cyklotrase 6107 jedeme do Lužic. Za vesnicí odbočíme vlevo k Moravské Huzové. Za obcí opustíme cyklotrasu 6107 a odbočíme na Březce. Zde na křižovatce odbočíme vlevo a projedeme železničním podjezdem k Chomoutovskému jezeru. Na křižovatce pokračujeme vlevo směrem do Chomoutova, přejedeme most přes řeku Moravu a odbočíme vpravo směrem na Horku. Před Horkou najedeme na cyklotrasu 6027. Po projetí mostu přes Mlýnský potok odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 51. Zde trasa vede po nezpevněné polní cestě. Projedeme Hynkovem do Lhoty nad Moravou. Pokračujeme po cyklotrase 6107 do Střeně a Štěpánova. V obci Liboš za Štěpánovem odbočíme doleva a přes Hnojice a Lužice dojedeme zpět do Šternberka.

Doporučujeme prodloužit si trasu do Litovle a přes Pňovice a Štěpánov se vrátit zpět.


Co bychom měli vědět ?

Litovelské pomoraví

Jihozápadně od Šternberka se kolem řeky Moravy nachází unikátní soubor lesů a mokřadů - CHKO Litovelské Pomoraví. Řeka Morava se svými meandry, bočními rameny a navazujícími lužními lesy a loukami zde vytváří " vnitrozemskou říční deltu". Tato chráněná krajinná oblast rozkládající se na ploše 9600 ha je ve středoevropském měřítku ojedinělá a mimořádně cenná. Je vedena jako biocentrum evropského významu a je zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadních území.

Významné jsou přírodní rezervace : Chomoutovské jezero, Častava, Panennský les, Národní přírodní rezervace ramena řeky Moravy.

Chomoutovské jezero vzniklo v minulosti těžbou štěrkopísku. V roce 1973 bylo vyhlášeno jako přírodní rezervace. Posláním této rezervace o celkové výměře 106 ha je ochrana vodního a mokřadního ekosystému, významného hnízdiště a tahové zastávky vodního ptactva, stanoviště repatriovaného druhu Bobra evropského.

Lužice - první zmínka v r.1141, vlevo v obci bývalý statek známého zápasníka Gustava Frištenského, dnes chov koní.

Moravská Huzová - první zmínka v r.1239 , na domě uprostřed obce pamětní deska Františku kardinálu Tomáškovi, který zde působil.

Horka nad Moravou - první zmínka v r.1271, v 15. stol. důležitým opěrným bodem husitů.

Hynkov - významný jez, vody Moravy se zde dělí již od středověku na základě smluv. Na Mlýnském potoku v minulosti množství mlýnů, hamrů a pil.

Lhota nad Moravou - obec vznikla v 15. stol.okolo panského vodního mlýna. Pamětní deska na rodném domě Jana Opletala.

Štěpánov - první zmínka v r. 1201, kulturní a náboženské centrum širokého okolí. V roce 1842 založeny železné hutě bratry barony Kleinovými.Výroba zastavena před 2.sv. válkou, v místní části Březce výroba litiny ještě v 90. letech 20.stol.

Liboš - první zmínka v r. 1078, chov koní, mlýnský náhon - technická zajímavost.

Hnojice - první zmínka v r.1141, v barokní faře nástropní fresky a obrazy od J. Handkeho.


Co bychom měli vidět?

Okus bobra

Chomoutovské jezero - hnízdiště a tahová oblast evropského významu, největší kolonie a hnízdiště racka chechtavého. Velký výskyt kormorána velkého, kachny divoké, volavky šedé, roháče potápky, čírky modré, labutě velké. Mimořádně lze spatřit i bukáčka malého, chřástala vodního, pisíka obecného, ledňáčka říčního či moudivláčka lužního. Na každém kroku kolem jezera můžeme spatřit stopy po činnosti bobra evropského, pokácené stromy ohryzem či vyhrabané břehy jezera. Je možné spatřit i otisky tlap v bahně.

CHKO Litovelské Pomoraví je domovem mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin, např. kriticky ohrožených korýšů žábronožky sněžní či listonoha jarního. Mokřady a tůně jsou důležité pro rozmnožování obojživelníků blatnice skvrnité, skokana štíhlého, rosničky zelené, čolka obecného. Žije zde ještěrka živorodá, ještěrka obecná a užovka obojková. Z vodních ptáků je možné spatřit volavku bílou, čápa černého, chřástala vodního či motáka pochopa. Z kvetoucích rostlin můžeme vidět česnek medvědí, leknín bílý, bleduli jarní, sněženku podsněžník a také dymnivky, plícníky, křivatce, orseje a prvosenky. Stromy tvoří tzv. měkký luh - vrby, jasany, topoly. Tvrdý luh tvoří duby, lípy, javory, jilmy. Podél řeky Moravy žije početná kolonie bobra evropského.

Z Horky nad Moravou jsou umístěny tabule naučné stezky.

Upozornění:
V CHKO se nesmí jezdit mimo vyznačené trasy, sbírat živočichy či trhat rostliny.

 

Štěpánov - v severozápadní části obce naproti vlakovému nádraží kolonie dělnických domů. Urbanistický soubor 20-ceti domů z roku 1844 dokládá životní prostředí dělníků štěpánovských železáren. Jednopatrové domy jsou doplněné částí přízemních staveb. Kolonie se skládala z obecné a mateřské školy, hostince, pekárny a kostela sv. Barbory - kulturní památka.

Hnojice - barokní fara z roku 1760, na návsi zajímavé pomníky padlým.